1. Ansökan om företagsbil

En ansökan hos Unifleet om företagsbil är inte bindande. Aktuellt avtalspaket om Leasing och Fleet Management skickas ut efter ansökan bekräftats av Unifleet samt kreditgodkännande erlagts från aktuell Leasegivare.

Genom att skicka in ansökan godkänner Användaren dock att vi behandlar företagsuppgifter och personuppgifter enligt nedanAnvändaren godkänner också Bankens fullständiga integritetspolicy som finns tillgängliga här: https://danskebank.se/gdpr. Bolaget behandlar personuppgifterna enligt den fullständiga integritetspolicyn som följer nedan.

Ansökan medför också att Unifleet och Leasinggivaren gör en kreditupplysning på ansökande företag samt inhämtar nödvändig kompletterande företagsinformation.

2. Behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Unifleet registrerar, sparar, och behandlar i övrigt personuppgifter som Användaren lämnar när denne registrerar sig för Tjänsten samt när Unifleet förmedlar tjänster från Tjänsteleverantörer (nedan kallat ”Behandlar” och/eller ”Behandling”).

Unifleet kommer, vid Behandlingen av Användarens personuppgifter, att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och Användarens personliga integritet.

Behandlingen av personuppgifter på det sätt som anges nedan sker för att Unifleet ska kunna förmedla Tjänsten till Användaren samt för de ändamål som anges nedan i punkt 2.2.

2.1 Personuppgiftsansvar

All Behandling av Användarens personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018, till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning (”Dataskyddslagstiftning”).

Unifleet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Användaren lämnar vid registreringen av ansökan om företagsbil som används vid registrering, behörighetskontroller och inloggning (namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer, IP-adress och Device-ID).

Tjänsteleverantören är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vid upprättandet och förmedlingen av företagsbil till Användaren. Unifleet är i dessa fall personuppgiftsbiträde till Tjänsteleverantören och Behandlar personuppgifter i enlighet med Tjänsteleverantörens instruktioner. När avtal tecknas mellan Unifleet och Leasetagaren övergår personuppgiftsansvaret till Leasetagaren och Unifleet är i dessa fall personuppgiftsbiträde till Leasetagaren. Unifleet får och kommer endast behandla personuppgifterna i enlighet med Leasetagarens skriftliga instruktioner som mottagits och bekräftats av Unifleet. Detta Avtal utgör ett skriftligt avtal och skriftlig instruktion enligt kraven i Dataskyddslagstiftning.

2.2 Behandling av personuppgifter

Användarens personnummer Behandlas av Unifleet för att på ett säkert sätt kunna identifiera Användaren som korrekt mottagare av information gällande företagsbilen. E-postadress och telefonnummer används för att Unifleet ska kunna skicka meddelanden med information till Användaren gällande Tjänsten. Det är nödvändigt ur ett säkerhetsperspektiv för Unifleet att få tillgång både till e-postadress och telefonnummer till Användaren för att i möjligaste mån garantera möjligheten att kommunicera med Användaren gällande information om företagsbilen. Unifleet har vid analysen av detta tagit hänsyn till kravet på uppgiftsminimering i Dataskyddslagstiftningen. E-postadressen används även för att t.ex. kunna skicka information till Användaren när tidpunkt för service eller andra viktiga åtgärder inträffar. Användarens namn behandlas för att kunna göra tjänsten mer personlig samt för att höja säkerheten i tjänsten, t.ex. vid inloggningsförfarande. Användarens IP-adress, som även registreras vid ansökan och inloggning, Behandlas för att kunna genomföra erforderlig felsökning, för bevismaterial i signeringstjänsten samt för analys och produktutveckling. Användarens Device-ID behöver Unifleet för att kunna skicka push-meddelanden för Användare som nyttjar Unifleets app samt för analys och produktutveckling. Den rättsliga grunden för Unifleet att Behandla nämnda uppgifter är för att Unifleet ska kunna fullgöra förevarande Avtal med Leasetagaren och Användaren.

Unifleet överlämnar Användarens personnummer till Leasegivaren, Tjänsteleverantörer och Myndigheter i syfte att dessa ska kunna tillhandahålla tjänster till Användaren inom ramen för Tjänsten. Detta är nödvändigt för att Tjänsteleverantörerna ska kunna säkerställa att rätt person nyttjar Tjänsten. Inför att en ny Tjänsteleverantör levererar Tjänster kan personnummer användas för en s.k. matchning för att Tjänsteleverantören ska veta hur många av dennes kunder som är Användare. I samma syfte kan en samkörning av register ske för att Unifleet och Tjänsteleverantörer ska kunna kommunicera med Användarna inför att Tjänsteleverantörer ska gå igång med utskick av E-försändelser, t.ex. i syfte att kunna skicka välkomstbrev. Unifleet tillser att sådan Behandling som Leasegivare, Tjänsteleverantörer utför avseende personuppgifterna sker på ett säkert sätt och att de iakttar konfidentialitet.

Unifleet kan även komma att överlämna personuppgifter till Tjänsteleverantörer i andra syften, t.ex. för att minska eventuella kostnader för Användare. Unifleet ansvarar dock för att personuppgifterna endast lämnas ut i syften som förbättrar för Användaren samt att erforderliga avtal finns på plats mellan Unifleet, Användaren och Leasetagaren för de planerade ändamålen och för att säkerställa Användarens säkerhet och integritet i Behandlingen.

Utöver ovan nämnda ändamål kan personuppgifterna, grundat på en intresseavvägning, även behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål samt för Unifleets affärs- och produktutveckling. För marknadsföringsändamål kommer Användarens e-postadress att användas. Unifleet kommer endast att marknadsföra liknande tjänster som Unifleets befintliga och endast mot Användaren så länge denne fortsätter att vara Användare. Användaren har rätt att avstå marknadsföring genom att kontakta Unifleet enligt avsnitt 2.3 nedan eller att välja att avsäga sig ytterligare utskick via e-post genom att klicka på länken i själva mejlet. Unifleet kan även komma att samköra personuppgifter med andra personregister (t.ex. Statens personadressregister) för ovanstående syften och för att hålla personuppgifterna uppdaterade och korrekta.

Unifleet kan även komma att överlämna personuppgifter till andra bolag inom samma koncern som Unifleet och till av Unifleet anlitade underbiträden för Behandling enligt de ovan angivna ändamålen. Unifleet är ansvarig för att all eventuell behandling av insamlade personuppgifter som genomförs av tredje part sker enligt Dataskyddslagstiftningen och endast för de ändamål som beskrivs i detta Avtal.

Användarens personuppgifter kommer inte säljas. Användarens personuppgifter kommer inte heller att vidareförmedlas eller användas för andra syften än vad som anges ovan.

Unifleet Behandlar personuppgifterna så länge Användaren använder Tjänsten.

2.3 Användarens rättigheter

Användare har rätt att få information om de personuppgifter rörande Användaren som är under Behandling av Unifleet samt har rätt att få en kopia av dessa personuppgifter. Användaren har även rätt att begära att Unifleet rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som Användaren anser är felaktiga eller ofullständiga.

Användaren har rätt att få ut de personuppgifter som Användaren tillhandahållit till Unifleet i ett allmänt maskinläsbart format. Om så är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Unifleet, har Användaren även möjlighet att få sagda personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kan exempelvis ske om Användaren vill byta till en annan tjänst liknande Unifleets.

En begäran enligt denna punkt 2.3 ska skickas till info@unifleet.se eller till Unifleet AB, Box 41 431 02 Mölndal. Unifleet förbehåller sig rätten att använda lämplig metod för att säkerställa att Användaren har rätt att göra relevant begäran, ta ut en avgift vid upprepade begäranden samt vägra att tillmötesgå en begäran som exempelvis, men inte uteslutande, sker vid upprepade tillfällen eller är orimlig eller uppenbart ogrundad.

Efter det att GDPR träder i kraft kan en Användare även vända sig till Datainspektionen för de fall Användaren anser att Användarens personuppgifter behandlas av Unifleet i strid med Dataskyddslagstiftningen eller för det fall Unfileet anser att Unifleet inte behöver tillmötesgå en Användares begäran. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

För en fungerande användning av Tjänsten måste Unifleet ha möjlighet att Behandla personuppgifterna på så sätt som anges i detta Avtal. Om Användaren inte vill att personuppgifterna ska behandlas på nämnda sätt eller raderas måste Användaren avregistrera sig från Tjänsten. En avregistrering innebär att Tjänsten inte längre kommer att vara tillgänglig för Användaren.